2019-04-13

Omväxlande producentprogram på stämman i Halmstad

Till nya ledamöter i producentrådet valdes vid stämman i Halmstad Stefan Karlsson, Martin Olsson och Lars Knutsson.
Andra aktuella frågor under mötet gällde gränsdragningen producent-packare, slakten och två ammoniakprojekt
(vilket återges i en annan artikel i Fjäderfä nr 4-019).

Under producentrådets ordförande Magnus Rinmans ledning diskuterade äggproducenterna flera viktiga frågor vid producentmöter under Svenska Äggs årsstämma. Magnus redovisade det arbete som producentrådet jobbat med sedan Kontaktdagarna i Linköping i oktober 2018, vilket kortfattat har handlat om att hitta lösningar på den dåliga lönsamheten bland äggproducenterna. En del av dessa insatser (förhandlingsgruppen, skrivelser etcetera) är nu avslutade.

Produktionskostnadskalkylen däremot, finns tillgänglig på hemsidan och den ska hållas aktuell. Magnus uppmanade sina kollegor att använda kalkylen genom att stoppa in gårdens egna värden.
– Kalkylen är bra men återkoppla gärna med era reflektioner och synpunkter på hur kalkylen kan användas.

Vilka kan sitta i producentrådet?
Mötet diskuterade även hur producentrådet ska fungera och vilka som kan och ska vara ledamöter i rådet. Bland annat gällde detta frågor om “dubbla stolar” och var gränsen går mellan att vara producent och packare. Det förstnämnda har gällt om man kan sitta i till exempel Danæg Amba och samtidigt vara ledamot i producentrådet inom Svenska Ägg. Kronäggs producenter informerade under mötet om hur Danæg är uppbyggt och en omröstning (handuppräckning) därefter vi-sade att producenmötet med klar majoritet beslutade att det är ok att samtidigt vara ledamot i Danæg Amba och Svenska Äggs producentråd.

En annan fråga som diskuterades gällde alltså var gränsen går när en äggproducent genom hemförsäljning övergår till att vara äggpackare och inte längre en renodlad äggproducent. Mötet kom fram till att detta inte är något problem. En äggbod utgör inga problem utan det viktiga är att man har värphöns och producerar ägg.

Tre nya ledamöter i producentrådet
Tre nya ledamöter valdes in i producentrådet: Stefan Karlsson, Bohmans Hönseri, som levererar till Klöverbergsgården. Martin Olsson är ekologisk äggproducent sedan tre år, (14 000 höns, tagit över sin föräldragård) som är Kronäggsleverantör. Lars Knuts-son, Bordsjö skogar, valdes också in som ledamot. Lars är leverantör till Gotlandsägg. Nämnas kan att Lars också valdes in i styrelsen för Svenska Ägg och han utgör med sina två poster den viktiga bryggan mellan producentrådet och styrelsen.

Avgick som ledamöter i producentrådet gjorde Isabell Gilbertssson, Urban Larsson och Mats Olsson.
Till valberedning valdes Anders Wiktander (sammankallande), Thomas Pettersson och Oscar Eneström.
Arbetsordningen diskuterades, alltså vad kärnan – vad det viktigaste är – i vad producentrådet ska jobba med. Rådet uppmanade också alla äggproducenter att vända sig till ledamöterna i producentrådet för att lyfta frågor som känns väsentliga.

Slakten
Slakten har länge varit och är alltjämt en något problematisk fråga. Det konstaterades att det genom åren har varit för många incidenter vid utplockning, transporter etcetera och att behov av förbättringar alltjämt föreligger.
Peter Andersson och Mikael Lindberg har utrett ”slaktfrågan” och i det arbetet har de träffat företrädarna för de tre-fyra i dag aktuella hönsslakterierna. Peter och Mikael berättade på producentmötet om sina rön från mötena.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 4-2019.